5. ยุทธศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

นโยบาย
    1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  ให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

     2  ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพ

     3.ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย

    4. จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  อุทยานการศึกษาสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

     5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในหน่วยงาน  มีความรัก  สามัคคี  เสียสละและมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม (MS-Word : Download)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s