3. แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

     การจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ภารกิจของสถานศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรหลัก  กฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  ได้แบ่งขอบข่ายงานของสถานศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  ซึ่งในการบริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงานย่อมต้องการดำเนินการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ซึ่งการการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศนั้น ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมบริบททุกด้าน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากความสำคัญของข้อมูลและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการในสถานศึกษานั้น อาจแบ่งออกเป็น
4 ระบบ คือ

       1) ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
       2) ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน
       3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
       4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม (MS-Word : Download)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s