1-2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์   04-3221-751 โทรสาร    04-3222-962
E-mail : sskhonkaen @  obec.go.th
http://school.obec.go.th/sodkhonkaen

 ที่ตั้ง : 93 หมู่  17  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Advertisements
โพสท์ใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา | ใส่ความเห็น

3. แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

     การจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ภารกิจของสถานศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรหลัก  กฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  ได้แบ่งขอบข่ายงานของสถานศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  ซึ่งในการบริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงานย่อมต้องการดำเนินการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ซึ่งการการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศนั้น ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมบริบททุกด้าน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากความสำคัญของข้อมูลและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการในสถานศึกษานั้น อาจแบ่งออกเป็น
4 ระบบ คือ

       1) ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
       2) ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน
       3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
       4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม (MS-Word : Download)

โพสท์ใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา | ใส่ความเห็น

4. วิสัยทัศน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์  (VISION)

          โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์   ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โพสท์ใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา | ใส่ความเห็น

5. ยุทธศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

นโยบาย
    1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  ให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

     2  ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพ

     3.ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย

    4. จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  อุทยานการศึกษาสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

     5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในหน่วยงาน  มีความรัก  สามัคคี  เสียสละและมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม (MS-Word : Download)

โพสท์ใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา | ใส่ความเห็น

6. บริบทโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ประวัติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
     ปี  พ.ศ. 2511  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกเป็นแห่งที่ 3  ในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกของส่วนภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยใช้ที่ป่าช้าสาธารณะของบ้านเมืองเก่า  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  18  ไร่  3  งาน  53  ตารางวา  ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดดำเนินการในปีการศึกษา  2512  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสอนคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดได้กระทำอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคม 2512 โดย นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะนั้น   เป็นประธานในพิธี และมีนายสำเนียร  สามแก้ว เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกในตำแหน่งครูใหญ่ 

     การดำเนินการในระยะแรก โรงเรียนเปิดสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น  ด้วยอาคารเรียน แบบไม้ชั้นเดียว  1  หลัง  โรงอาหารและบ้านพักครู  อย่างละ 1 หลัง  พร้อมด้วยเรือนนอนนักเรียนอีกจำนวน  2 หลัง  ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้โรงเรียนมีความจำเป็นต้องขยายอาคารเรียนและสถานที่เพื่อรองรับให้เพียงพอ   จึงได้ดำเนินการขอที่ดินด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน  จำนวน 6 ไร่  จากกระทรวงมหาดไทย  เพื่อมาใช้ในการดังกล่าวและได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2516 รวมแล้วโรงเรียนสอนคนหูหนวกขอนแก่นมีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 53ตารางวา

ข้อมูลเพิ่มเติม (MS-Word : Download)

โพสท์ใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา | ใส่ความเห็น

7. โครงสร้างโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

[คลิ๊กที่นี่ หรือที่ภาพเพื่อขยายภาพโครงสร้าง]

โพสท์ใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา | ใส่ความเห็น

8. สภาพปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

 ปัจจุบันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ใช้นวัตกรรมและสารสนเทศในการบริหารงานดังต่อไปนี้

1. ระบบเงินเดือน
    ลักษณะการทำงานของระบบ  เป็นการใช้งานโปรแกรมจัดการบัญชีเงินเดือนของบุคลากร  เพื่อส่งต่อให้ธนาคารกรุงไทย ในการจ่ายเงินเดือนให้บุคลากร  ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft office: Excel จำแนกรายรับ รายจ่ายของแต่ละเดือน 

   2. ระบบงานสารสนเทศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (http://special.obec.go.th)
        ลักษณะการทำงานของระบบ  จัดทำบน Website ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในภาพรวม ซึ่งจัดทำโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

    3. การจัดทำ Website ของโรงเรียน
        ลักษณะการทำงานของระบบ  เพื่อเป็นสื่อการในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียนต่อสาธารณชน
 Website ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  คือ 
 http://school.obec.go.th/sodkhonkaen   
 Contact E-mail   :  sskhonkaen @  obec.go.th

ปัญหาและอุปสรรค อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานปลายภาค รศ.กฤษณา | ใส่ความเห็น